Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 280 jobs
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lý Thuế A&M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập khai thuế tháng,quý,cuối tháng lập báo cáo kế toán,in sổ kế toán cho các công ty-Cuối năm lập BC tài chính, Quyết toán thuế.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế.
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a year
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.
Và Thép Bắc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ a month
 • Kế toán tổng các dự án đầu tư, xây dựng Công trình Bất động sản.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các đơn vị trong nội bộ, giữa số liệu kế toán chi tiết…
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ, chứng từ thu tạm ứng, thu góp vốn, thu vay… Lập phiếu thu, chi và định khoản kế toán.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Giải pháp Công nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Kế toán tổng hợp thuế.
 • Kiểm tra hạch toán chi phí, công nợ của kế toán Tiền mặt và KT Ngân hàng nhập trong phầm mềm.
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.
Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh
15,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a year
 • Thực hiện và kiểm soát công tác kế toán của doanh nghiệp.
 • Duy trì và cập nhật hệ thống thông tin kế toán.
 • Làm việc với cơ quan thuế và các ban ngành liên quan.
Green Parking - Giải pháp đậu xe xanh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn sẽ được làm việc trong môi trường năng động và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy những khả năng của bạn.
 • Cấp báo cáo trực tiếp.
nhập khẩu và phân phối saigontire
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Theo dõi công nợ- nhập xuất tồn.
 • Tính lương và hạch toán lương.
 • Đối soát kho, công nợ với nhà cung cấp và khách hàng…
Vietcomreal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • I/ Nhiệm vụ thường xuyên hằng ngày:
 • Tập hợp kiểm tra, tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào, ký nháy/trình ký, hạch toán vào phần mềm kế toán.
CTY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU IN ẤN BAO BÌ TÂN ĐỨC HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.