Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs

Chuyên viên Tái thẩm định Cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan đến…

Chuyên viên Thẩm định tài sản - Trung tâm Thẩm định Tài sản...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế của công tác thẩm định khi có yêu cầu.
 • Tham gia xây dựng/cập nhật dữ liệu về giá trị tài sản bảo đảm trên thị…

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…

Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng GSTD/các quy định, quy trình cả các phòng…

Chuyên viên Đầu tư - Ban đầu tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Theo dõi, nghiên cứu về các ngành kinh doanh, phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư thuộc nghành kinh doanh được yêu cầu theo dõi;Xây dựng mô hình định giá và lập…

Trưởng phòng Tái thẩm định Cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ cơ cấu nợ, cấu…

Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng, Quy trình;
 • Kiểm tra chất lượng các quy trình, quy định của nghiệp vụ Quản lý chất lượng;

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình;
 • Kỹ năng phát hiện và xử lý tính huống.

CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG – KHỐI QUẢN TRỊ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;

Chuyên viên Tuyển dụng

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia các dự án tạo nguồn, xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản, chính sách tuyển dụng và nhân sự của NCB;