Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 94 jobs
17,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng Văn hóa tổ chức:
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới và quan hệ nội bộ.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu KPI cho các Chi nhánh trong Vùng hàng năm…
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Hiểu biết về áp dụng phân tích dữ liệu trong phát triển sản phẩm, xây dựng quy trình hỗ trợ KH vay mua nhà.
 • Phân tích dữ liệu hành vi của từng tiểu phân khúc KH…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích KHDN.
 • Thực hiện các báo cáo nghiên cứu ngành, phân tích công ty, thiết kế các giải pháp tài chính toàn…
 • Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH.
 • Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ…
 • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh…
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Trên cơ sở hiểu biết chuyên môn về các hệ thống công nghệ ngân hàng đang khai thác, chủ động tư vấn cho các Khối nghiệp vụ về định hướng phát triển, cải tiến…
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia xây dựng các chính sách giá và phí cho từng phương án giải pháp tài chính.
 • Hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng giá cho sản phẩm vay mua nhà dự án…
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Công tác hỗ trợ xây dựng các nền tảng phát triển của GSĐB, ĐBDN.
 • Tham gia, hỗ trợ xây dựng quy trình, hướng dẫn kiểm soát và nâng cao chất lượng giám sát đảm…
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia, góp ý xây dựng các tiêu chí để xác định tiểu phân khúc khách hàng.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh.